مدیریت یک تیم بزرگ از نیروهای ستادی در سازمان یک چالش بزرگ برای مدیران اجرایی محسوب می شود و بار مالی زیادی را به سازمان تحمیل می‌نماید. این امر به ویژه برای کسب و کارهای امروزی که می‌بایست بیشترین توان مالی خود را برای تحقیق و ‌‌توسعه صرف نمایند، نمود بیشتری دارد. سامانه های اداری راهبران با رویکرد کاهش بار کاری فرایندهای اداری، کاهش هزینه های ناشی از نیروهای ستادی و افزایش سرعت گردش کاری طراحی شده اند. با بهره گیری از این سامانه ها توان پاسخگویی سازمان و سرعت خدمات رسانی به مشتریان افزایش می یابد و مزیت رقابتی پایداری نسبت به رقبا ایجاد خواهد شد.

کاتالوگ: PDF icon Administrative.pdf