راهبران برای تضمین کیفیت محصولات خود و جلب رضایت مشتریان، کار استقرار نرم افزارهای خود را در قالب مدیریت پروژه و با تیم حرفه ای خود انجام می دهد. این خدمات به مشتریان کمک می کند تا تجربه خوشایندی از خرید خود داشته باشند و بهینه ترین خدمات را از سامانه های یکپارچه راهبران در اختیار بگیرند.

مراحل استقرار

در این مرحله تیم استقرار راهبران با ارزیابی دقیق سامانه های موجود و منابع اطلاعاتی مرتبط به آنها شناخت کاملی از وضعیت شرکت شما پیدا می کند. همچنین با بررسی و تحلیل فرایندهای کسب و کار و شیوه انجام آنها بینش دقیق تری نسبت به نیازمندی فن آوری اطلاعات شرکت و نحوه پیکر بندی و تنظیمات سامانه به دست می آورد.

بعد از شناسایی نیازمندی ها و محصولات مناسب با آنها، در این مرحله تیم استقرار راهبران سامانه ها را بر روی سرور نصب می نماید.

در صورت لزوم، تیم استقرار راهبران اطلاعات گذشته شرکت شما را جمع آوری و برای سامانه های جدید بهینه می نماید.

تیم استقرار راهبران این آمادگی را دارد تا در خصوص نحوه استفاده بهینه از نرم افزار و کسب بهترین تجربه شرکت شما را یاری رساند.